Algemene Voorwaarden

Sport and Spirit is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 66846110.

BTW-nummer: NL145445562B02

Sport and Spirit is gespecialiseerd in personal training en massagebehandelingen.

Artikel 1. Begrippen

De organisatie: Sport and Spirit

Overeenkomst: de overeenkomst gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Sport and Spirit schriftelijk overeenkomen, na overleg met de personal trainer/masseur, welke activiteiten Sport and Spirit aan de deelnemer zal verzorgen.

Deelnemer: natuurlijk persoon (m/v) die de overeenkomst aangaat met Sport and Spirit voor beoefening van sport- en bewegingsactiviteiten of het ontvangen van een massagebehandeling.

Personal trainer/masseur: Sander Hoeksma

Activiteit(en): personal training (PT), PT voor duo’s, Small Group Training, bootcamps, sportmassage, ontspanningsmassage.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die Sport and Spirit aangaat ter uitvoering van één of meerdere activiteit(en). Een overeenkomst is tot stand gekomen na inschrijving via een inschrijfformulier en het doen van een aanbetaling in geval van pakketafname van de deelnemer bij Sport and Spirit.

Artikel 3. Inschrijfprocedure

Om verantwoord sporten en/of om een verantwoorde behandeling te kunnen waarborgen dienen alle deelnemers een intakegesprek te hebben gehad voorafgaand aan deelname aan een van de activiteiten. Het inschrijfformulier dient volledig naar waarheid ingevuld aan Sport and Spirit te worden geretourneerd.

De activiteiten zullen pas van start gaan na ontvangst van het inschrijfformulier en betaling van het aanbetalingsbedrag (bij afname van een pakket).

Artikel 4. Tijdstip en plaats

Bij de bevestiging van de inschrijving zal Sport and Spirit meedelen waar en wanneer de deelnemer verwacht wordt. Dit zal vooraf met de deelnemer overlegd worden. Indien een afspraak om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, kan Sport and Spirit er voor kiezen om in overleg met de deelnemer een nieuwe afspraak te plannen. Bij verhindering dienen minimaal 24 uur van tevoren telefonisch geannuleerd te worden. Dit geldt voor zowel Sport and Spirit als voor de deelnemer. De training of behandeling zal dan na overleg op een later tijdstip alsnog gegeven worden.

Wordt bij verhindering de afspraak niet op tijd geannuleerd door de deelnemer, zal de training of massage-afspraak in rekening gebracht worden.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Op Sport and Spirit rust de verplichting op het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers aan de activiteit worden vastgelegd in de overeenkomst die gesloten is. Sport and Spirit voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting, dat wil zeggen dat Sport and Spirit niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening die voortvloeit uit de gesloten overeenkomst, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel. Huisregels dienen te worden gevolgd zoals vermeld op de betreffende trainingslocatie. Het is verplicht te trainen in sportkleding en op sportschoenen. Uit hygiënisch oogpunt is het ook verplicht om tijdens de training een handdoek te gebruiken.

Sport and Spirit geeft geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient men met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen voordat men een massagebehandeling ondergaat.

Sport and Spirit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van de behandeling(en).

Sport and Spirit geeft geen medische diagnoses gedurende massagebehandelingen. Bij twijfel in verband met eventuele lichamelijke klachten kan afgezien worden van de behandeling en wordt men aangeraden zijn/haar arts te consulteren.

Eventueel gebruik van medicijnen of onder behandeling zijn van een arts, therapeut of specialist dient men voor aanvang van de massage aan Sport and Spirit mede te delen. In een aantal gevallen is een aanpassing van de massage noodzakelijk.

Absolute contra-indicaties, dus wanneer men niet gemasseerd mag worden, zijn: koorts, griep, ziekten waarbij er sprake is van een verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaatziekten, psoriasis, trombose, steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), gebruik van antidepressiva, antibiotica, ontstekingsremmers alsmede extreme vermoeidheid, uitputting en zwangerschap in de eerste drie maanden.

Bij behandeling aan huis dient er een minimale ruimte beschikbaar te zijn van 3 bij 3 meter.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Sport and Spirit is te allen tijde niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen en/of letsel voortvloeiende uit de massage die gegeven wordt en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor medische en/of andere kosten en afspraken die hier uit voortkomen.

Sport and Spirit is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke bezittingen.

Deelname aan een van de activiteiten van Sport and Spirit geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Sport and Spirit is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training en/of behandeling. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is.

Op iedere door Sport and Spirit gesloten overeenkomst rust een inspanningsverplichting voor Sport and Spirit. Sport and Spirit kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

Sport and Spirit is niet aansprakelijk voor door de deelnemer geleden schade, indien deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge dan wel schriftelijke instructies, gegeven door de PT. Tevens is Sport and Spirit niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

De deelnemer is jegens Sport and Spirit aansprakelijk indien Sport and Spirit op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen door de deelnemer van mondelinge dan wel schriftelijke instructies, gegeven door de PT. De deelnemer dient Sport and Spirit te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Ontbinding

Sport and Spirit is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen overeenkomstig de overeenkomst voldoet.

De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht stop gezet worden.

Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de contractduur bepaald. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden of bij verhuizing buiten een straal van 20 km van de afgesproken trainingslocatie. De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het volgens afspraak betaalde tarief.

Sport and Spirit verricht geen erotische handelingen. Wanneer men de PT/masseur seksueel benadert zal hij de massage stoppen, men verzoeken van de tafel dan wel mat te gaan en vertrekken. De deelnemer kan in dat geval in geen geval aanspraak maken op restitutie van het volgens afspraak betaalde tarief.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Na bevestiging van inschrijving en betaling van de helft van het te betalen bedrag zal Sport and Spirit de deelnemer een factuur sturen. Hierop zal vermeld staan voor welke datum de tweede termijn betaald dient te worden.

Na bevestiging van de inschrijving voor een (sport)massage dient de deelnemer voor aanvang van de massage contant het afgesproken tarief te betalen.

Voor bedrijven gelden er speciale tarieven en zal een offerte op maat worden gemaakt.

Sport and Spirit zal de dienstverlening pas voortzetten nadat de overeenkomstige termijnbetaling volgens de factuur volledig is voldaan. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de overeen gekomen termijn is Sport and Spirit gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat het volledige factuurbedrag is voldaan. De duur van de activiteit wordt echter niet met de duur van de opschorting verlengd. Dit betekent dus dat lessen kunnen komen te vervallen waarvoor wel betaald dient te worden. De verplichting tot betaling blijft onverminderd gehandhaafd.

Bij niet tijdige of onvolledige betaling worden daarnaast alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde bedragen opeisbaar en dient de deelnemer deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Sport and Spirit te voldoen.

Op de diensten van Sport and Spirit geldt het 21% BTW-tarief.

Artikel 9. Privacy

Sport and Spirit gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de deelnemers. Sport and Spirit is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van de deelnemers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sport and Spirit gebruikt en niet aan derden verstrekt.

Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht

Bij eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Sport and Spirit. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende afspraken kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Sport and Spirit is gevestigd. Op alle overeenkomsten van Sport and Spirit is het Nederlands recht van toepassing.